Bilder från Mammas 75-årsdag … Photos from mum´s 75:th birthday celebration …

Födelsedagsblommor 5,5..

Mamma fyllde 75-år i mitten av Augusti …

En dag som hon firade med sin sambo Kalle … Oss, sina döttrar … Sitt barnbarn och barnbarns barn … Alla sina syskon med respektive … Kalles brorsdotter … Och ett av sina många syskonbarn …

Och med hennes tillåtelse så lägger jag nu in bilder från den dagen …

Mother celebrated her 75:th birthday in the middle of August …

She celebrated this day with Kalle; her life partner … Us, her daughters … Her only grandchild and great grandchild … All of her siblings with their respective … Kalles niece … And one of her many nephews …

And she gave me her permission to put in some of the photos from that day in my blog …

Födelsedagsblommor 7,7...

Jag vill visa att Alzheimer kan vara mer än bara sorg och tårar … Saknad … Förtvivlan … Ilska … Och hopplöshet …

I want to show that Alzheimer can be so much more than just sorrow and tears … Missing … Despair … Anger … And hopelessness …

Mamma 7,7...

Så här kommer en serie av bilder som innehåller … Glädje … Värme … Gemenskap … Skratt … Syskonkärlek … Sammanhållning …

So here is a serie of photos from that day containing … Joy … Warmth … Family community … Laughter … Sibling love … Cohesion …

Devin, Sandra, Eva och mamma 1,1...

Mammas barnbarn Sandra och barnbarnsbarn Devin …

Mother´s grandchild Sandra and her great grandson Devin …

Devin, Sandra och Mamma 3,3...

Kom upp från Jönköping … En resa på ca 80 mil … För att överraska sin mormor och gammelmormor … Något de verkligen lyckades med … 

Had been driving all night from Jönköping … A trip of about 80 swedish miles … To surprise their grandmother and great grandmother … And that was something they really managed to do …

Devin 2,2,2...

Devins besök var nog den finaste present mamma kunde få … 

Devins visit was probably the nicest gift mother ever could get …

Mamma och Elisabeth 2,2...

Mammas yngsta syster Elisabeth …

Mother´s youngest sister Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Elisabeth 1,1...

Mammas äldsta syster Ann-Mari … Mamma … Elisabeth … 

Mother´s oldest sister Ann-Mari … Mother … Elisabeth …

Bosse och Mamma 2,2...

Yngsta bror Bosse och mamma …  

Youngest brother Bosse and mother …

Mamma, Pelle och Ann-Mari 1,1...

Mamma … Pelle, hennes näst äldsta broder … Ann-Mari … 

Mother … Pelle, her second oldest brother … Ann-Mari …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma och Pelle 2,2...

Elisabeth … Mammas äldsta bror Kjell som också är den äldsta i syskonskaran … Bosse … Mamma och Pelle …

Elisabeth … Kjell, mother´s oldest brother and which also is the eldest of the siblings … Bosse … Mother and Pelle …

Elisabeth, Kjell, Bosse, Mamma, Pelle och Ann-Mari 2,2...

En glad syskonskara …  Som har en otrolig sammanhållning …  

A happy sibling group photo … Who always have had  an incredible cohesion … 

Bosse, Mamma och Elisabeth 5,5...

Bosse … Mamma … Elisabeth …

Bosse … Mother … Elisabeth …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 5,2...

Kalle, mammas sambo … Som i December fyller 88 år …

Kalle, mother´s life partner … He´s going to celebrate his 88:th birtday this December

Ann-Mari, Mamma och Kalle 3,3...

Kalle hjälper mamma att läsa vad som står på gratulationskortet …

Kalle helps mother to read what is written on the congrats card …

Ann-Mari, Mamma och Kalle 2,2...

Mamma öppnar presenten från Kalle …

Mother opens her gift from Kalle …

Ann-Mari och Mamma 6,6...

Presenten … En CD spelare som hon kan ha bredvid sin säng och ligga och lyssna på musik …

The gift … A CD player that she can have beside her bed … Listening to her favorite music …

Gun och Mamma 3,3...

Kalles brorsdotter Gun och mamma …

Kalle´s niece Gun and mother …

Devin, Sandra, Eva, Mamma och jag 2,2...

Devin , vill inte vara med på bild … Hans mamma Sandra … Min syster Eva … Mamma … Och jag själv , som gärna hade gjort likadant som Devin gör …  

Devin, who obviously do not want to be photographed … His mother Sandra … My sister Eva .. Mother … And me, who gladly would have done the same thing as Devin does at this photo … 

Lisa 13,13...

Mamma och Kalles katt Lisa … Som bor med dem på äldreboendet …  

Mother and Kalles cat Lisa … Which is allowed to live with them at the elderly home …

Födelsedagsblommor ...

Mammas bra stunder är numer inte många och långa … Men den här dagen var en bra dag … Hennes bästa på mycket länge … En dag som mamma kommer att kunna plocka fram glimtar av när hon mår lite bättre …

Mother´s good moments are nowadays not so many and long … But this day were indeed a good day … Her best during a long, long time … A day that I hope mother will be able to pick up memory glimpses from … When she has a better day …

Devin, Sandra, mamma och jag 1,1...

För det är ju så …  Att oavsett om du är den som är drabbad av Alzheimer … Är nära anhörig … Eller vän …  Som resenär och medresenär på den här demensresan … Behöver vi fina minnen eller fragment av minnen att plocka fram … För att orka med när de dåliga stunderna på resan kommer …

Så tack till er alla … Som gjorde mammas födelsedag till en oförglömlig dag …

Regardless if you are the one afflicted with Alzheimer’s … Or next of kin … Or friend … As a passenger and fellow passenger on this dementia journey … You need to have those happy memories or fragment of memories to pick up … To cope up with the bad days …

So thanks to all of you … That gave mother this memorable day ! …

Mamma 6,6...

Finaste och bästa mamma …

Vi i hörs ! … //  Maria :

My beloved and dear mother …

See ya ! … //  Maria :)

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 26 kommentarer

Fjärilar … Butterflies …

Fjäril 26,26,,,

Skogsgräsfjäril - Erebia ligea …  

Är en medelstor fjäril …Vingspannet är ca 36 och 48 millimeter … Ögonfläckarna på ovansidan vingarna och har som syfte att skrämma rovdjur som vill äta fjärilen …

The Arran Brown – Erebia ligea …

Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 milimeters … Is a medium-sized butterfly with a wingspan of between 36 to 48 millimeters …
Their eye spots on the upper side wings … Has a function that intends to scare predators … so that they don´t want to eat the  butterfly …

Fjäril 42,42...

Precis som andra fjärilar så genomgår den under sitt liv 4 olika stadier … Ägg … Larv … Puppa … Imago = Fullvuxen …  En sån här förvandling kallas fullständig metamorfos … 

Like other butterflys they undergoes 4 different stages during their lifes … Eggs … Larva … Pupa … And Imago = fully grown … A transformation like this is named complete metamorphosis …

Fjäril 8,1...

Flygtiden är en period som infaller i Juli – Augusti då fjärilen är fullvuxen … Det är  under denna period som fjärilarna parar sig … Honan lägger sen ett och ett ägg på ett grässtrå … 

Larven kläcks sen under våren och livnär sig då på olika slags gräs …

Flight time, is a period that occurs July – August when the butterfly is fully grown … Butterflies mate during these weeks … The female butterfly lay her eggs … One by one on a blade of grass …

Butterflies larvae hatched late in next spring … And feed themselves by eating different kind of grass …

Fjäril 27,27...

Den här larven växer långsamt och förpuppas först i början av nästa års sommar … Och efter ytterligare 2 veckor så kläcks den då fullbildade fjärilen …

This larva grows slowly … And pupate not until the beginning of next years summer … And after another 2 weeks … It hatch as a fully formed butterfly …

Fjäril 41,41...

Jag hade ingen aning om att det tar två år för denna fjäril att utvecklas från ägg till fullvuxen … Alltid lär man sig nåt nytt …

I had no idea that it take 2 years for the Arran Brown to become a fully grown butterfly … You can always learn something new …

Fjäril 95,95...

Och vem har vi då här … Jag gissar att det kan vara en Brunfläckig Pärlemorfjäril –  Boloria selene … Men det är en mycket osäker gissning … 

And who is this … My guess is that it can be the Small Pearl-bordered Fritillary – Boloria selene … But that is a very unsure guess …

Fjäril 74,74...

Oavsett vilken slags fjäril det är … Så tycker jag att den är väldigt fin …

No matter what kind of butterfly this is … I think it is a real beauty …

Fjäril 4,4...

Jag är fascinerad av hur fint mönstrade de flesta fjärilar är … T om deras antenner har ett slags mönster …

I´m fascinated by how beautiful patterns most butterflies have … Even their antennas has a kind of pattern …

Fjäril 78,78...

Fjärilar är inte helt enkla att fota …

Butterflies are not entirely easy to shoot …

Fjäril 77,77...

De är lättskrämda …

They are easily frightened …

Fjäril 79,79...

Vilket gör att de inte sitter stilla särskilt länge … I alla fall inte så länge som jag vill …

So they will not sit down for so long  … At least not as long as I want …

Fjäril 43,43...

Så det gäller att vara snabb med avtryckarfingret  ;) …

Den här skrämdes iväg av Yarri … Jag tar med bilden som ett exempel på hur de flesta av mina fjärilsbilder såg ut … Efter 2 timmars fotograferande …

So one has to be quick with the trigger finger ;)

This butterfly was scared away by Yarri … And I let this photo get a spot in this post, just to show how most of my photos looked like … After 2 hours of photo shooting …

Fjäril 46,46...

Fjärilsfotografering är inte nummer 1 på Yarris favorit aktivitetslista … Att sitta stilla … Vara tyst … En dag som denna då det var 29 graders värme och stekande solsken … Är inget han jublar över …  Men att vara hemma själv är ett ännu värre alternativ enligt Yarri … 

Så med en vattenskål bredvid sig och tillgång till en skuggig plats … Så fogar han sig i sitt öde … Högljutt suckande …

Butterfly photography is not number 1 on Yarris favourite activity list … To sit without movements … And be quiet … A day like that day when it was 29 degrees C and with a scorching sunshine … Isn´t anything he feel any rejoicing over … But being home all by himself … Is according to Yarri, an even worse alternative …

So a bowl filled with icecold water … A shady area next to me …
Got him to accept his destiny … With a very loud sigh …

Fjäril 60,60...

Den här väntan … Är verkligen ett ypperligt tillfälle i att träna sig i den medvetna närvaron …

För jakten efter den perfekta bilden … Är inte alltid det viktigaste … Utan mer som en fin bonus …

This kind of waiting … Is really a great opportunity to train oneself in conscious presence …

For the pursuit of the perfect image … Isn´t always the most important thing … It´s more like a very nice bonus…

Fjäril 59,59...

Det intressanta är att få ta del av vad som händer i Fjärilarnas värld …

It is interesting to check out what happens in the Butterfly world …

Fjäril 63,63...

Vilket är lätt att missa … Om man som jag inte är så jättebra på kamerans teknik … Och istället för att observera det jag skall fota … Börjar fundera över kamerans alla knappar och deras funktioner …

Which is easy to miss … If one is like me = not so good in camera technology … And instead of observing whatever I will photograph … Start to think about all the button functions my camera has …

Fjäril 87,87...

Så numer struntar jag i den tekniska biten … Den får jag lära mig när jag går den där fotokursen som jag verkligen skulle behöva gå …

Viktigare är att lära sig av olika djurs beteende … Och för mig funkar det lärandet bäst om jag är medvetet närvarande …

So nowadays, I don´t care so much about the technical part … That is something I can learn when I take this camera course that I really need …

More important right now is to learn as much as can about various animals behaviour … And for me … Is that kind of learning, best functioning … If I´m consciously present …

Fjäril 31,31...

Den här blå fjärilen passar absolut inte färgmässigt in i samlingen av övriga foton i detta inlägg …

Men mitt medvetet närvarande jag och mitt av tryckar finger var för en gångs skull helt synkroniserade när den flög förbi  ;)  …  Och detta blev resultatet av den ytterst kortvariga synkroniseringen … För övrigt också den sist bilden jag tog den här dagen av fjärilarna … 

Vi hörs ! … // Maria :) 

This blue butterfly … Is certainly not suited tinctorially into this post, together with the other butterfly photos …

But for a moment were my consciously present …and my trigger finger totally in sync when this little fellow flew pass me ;) … And this photo, is the result of that very brief synchronization … Which by the way was the last photo I took that day of the butterflies …

See ya ! … // Maria :) 

Publicerat i Wildlife | 36 kommentarer

The Virtual Blog Tour …

Udden 5,5...

Hi ! … This post is a bit different from my ordinary posts … Because it is a tiny little part in what I think will become a world wide blog tour … And that´s why this post is written all in english … But that is only for this post … Next time is my post written both in swedish and english …

Leya at http://lagottocattleya.wordpress.com/ invited me to take part in a Virtual Blog Tour,  Monday 18:th of August, 2014 … Thank you for inviting me! …

A-C is a woman with many talents … Of wich blogging is one … Photographing is another … She like to travel … And she  gladely share her travel experiences with us followers … In posts containing fantastic photos and informative text … 

She has a passion for nature and all the things that goes along with that … Which can be seen in her Warden Spirits blog … This passion is something we both share … 

Then we have Totti … Her beautiful Lagotto … You can meet him in all of her 3 blogs … So check them out … 

What is Virtual Blog Tour … 

It´s a relatively new project for bloggers …  The rules are fairly simple :

 • Compose a one-time post which is posted on Monday … (date will be given to you from whoever passes on the tour)
 • Answer four questions about our creative process which lets other bloggers and visitors know what inspires us to do what we do …
  1. What am I working on? 
  2. How does my work differ from others of its genre?
  3. Why do I write/create what I do? 
  4. How does your writing/creating process work?  
 • Then pass the tour on to up to four other bloggers … Get their permission first and give them rules and specific Monday they are to post …     

Now, I´ll do my best to answer those 4 questions below…

Sommarhagen 16,16...

1.  I always loved being out in nature … So nature is the red thread in my blog … Despite if I write about my parents … Or the Wildlife … 

Älgar 1,1...

Another thing that i´m passionated about is the landscape Jämtland … And its history … So one can say that a tiny part of this blog is to get other people aware of this fantastic landscape, where I live  …

Udden 6,6,...

2.   I share my blog with my presious Yarri … He is my everything and I love him so incredible much  …

Yarri 27,27...

He is always with me … Except for when i´m at the hospital  … Yarri has a lot to say about the time we share … And the objects we take photos of … And happily share his thoughts in his part of our blog …

Yarri och gräsänder 5,5...

3.  I´ve been working within healthcare for almost 32 years now … But I never ever really understood the problems you can  meet on the way as a next of kin … Especially when your parents get old and sick … Health care is not so given, as you could belive …

Solnedgång 61,61...

I started this blog when my father got a vascular dementia caused by a cerebral hemorrage … And then my mother got diagnozed with Alzheimer´s dementia …

Solnedgång 39,1...

Having parents with two different kind of dementia isn´t easy … Especially not for them … For me as a daughter, it has been like being on a roller coaster journey …

This journey isn´t always happy … It contains a lot of sorrow … Anger … Hopelessness … Despair … Education … Acceptance … And how strange it might sound … Also a lot of joy …

Solnedgång 40,40...

Being a traveller on this dementia journey is a chance to learn new things together with your parent … And to accept that the relationship we had … From now on and forward … Is going to take a new and not so straight direction …

Väg 1,1...

I´m trying to express and share my feelings … experiences … Without self-pity … My father isn´t with me any more … But my mother is … So my journey continues … And so does my blog … At least during this year … 

Grässtrå 3,3...

4.   My mood decides most of the time what my posts is going to be about … I try to compose a text that is understandably … Not just for me … And then I try to find photos that suits my text … 

But I can also do the opposite … Like in my last post about the Great grey Owl … In that post I started with my photos …  And then I start searching for a informative text …

Blommor 1,1,1...

Now I  have the pleasure of introducing you to Kathryn at  http://vastlycurious.com/  

… She says ”  I see beauty in the ordinary and mundane … A single note can twist my soul … I crave the aesthetics of life and my singular purpose is to create so my authentic soul can sing and dance again! ”  … 

In her blog you find beautiful photos of landscape … Nature … Architecture … Different kind of art … Music … Interesting text … 

She lives in the Netherlands … A country that I for one is not so familiar with … Though I live in Europe … So I´m glad that I´ve  found her blog … And I hope that you are going to find it to … 

Thank you for joining us on Monday the 25 of August Kathryn …  We’re looking forward to your contribution … 

// Maria :)  …  

Publicerat i Uncategorized | 10 kommentarer

Lappuggla … Great Grey Owl …

Lappuggla 5,5...

Lappuggla – Strix Nebulosa Lapponica – vilket betyder, dimmigt färgad uggla från Lappland …

För några veckor sedan när jag var ute så träffade jag på den här Lappugglan … En uggla som är rätt fredlig av sig … Mot oss människor …

Om den inte har ungar att försvara … När ungarna kläckts är honan mycket aggressiv … Och går omedelbart till attack med både klor och vingknogar mot en inkräktare …

Great Grey Owl – Strix Nebulosa Lapponica … Which means a foggy grey owl from Lappland … 

I met this owl a few weeks ago … This owl is most of the time quite peaceful toward us humans … 

Except for the short period they have chicks … Cause when their chicks has been hatched … The female owl become being very aggressive … And immediately start attacking all intruders with her claws and her wing knuckles … 

Lappuggla 6,6...

Lappugglan är en av Sveriges största ugglor … Endast Berguven är större …  Storleken är delvis en synvilla och beror på den yviga fjäderdräkten …

The Great Grey Owl is one of Swedens biggest owls … Only the Eurasian Eagle-Owl is bigger … The size of this Great Grey Owl is partly an optical illusion,  because of their bushy plumage …

Lappuggla 9,9...

Lappugglan är anpassad till arktiskt  klimat … Fjäderdräkten skyddar mycket bra mot kyla … Även ben och fötter är klädda med fjädrar …

Bäst trivs den i de nordligaste barrskogsklädda delarna av Sverige …

The Great Grey Owl is adapted to an arctic climate … Their plumage protects them very well against the cold … Even their legs and feets are covered with feathers …  

It thrives best in the northern coniferous forest-covered parts of Sweden …  

Lappuggla 7,7...

Lappugglans längd är ca 130 – 150 cm … Vikten varierar mellan 1 – 1,5 kg …  Honan är större och tyngre än hanen …

Livslängden på de här ugglorna i vilt tillstånd är ca 12 – 15 år … I djurparker har de blivit så gamla som 27 år …

Their length is approximately 130 – 150 centimeters … Weight varies at 1 – 1,5 kilograms … The female owl is larger and heavier than the male … 

Wild owls have a lifetime for about  12 – 15 years … In Zoos they can become as old as 27 years … 

Lappuggla 8,8...

De lever främst av sorkar och näbbmöss … Men även lämlar och andra möss …

Lappugglor kan flyga nästan ljudlöst … Och kan på så sätt överraska sina byten …

Liksom många andra ugglor varierar lappugglan kraftigt i antal år från år …               beroende på tillgången av gnagare …

Their favorite food is voles and  shrews … Lemmings and other mice slips also down into their stomach … 

The Great Grey Owl can fly almost silently … A trait that they use to surprise their prey … 

Like many other owls, they varies in number from year to year … Depending on the availability of rodents … 

Lappuggla 3,3...

Häckar gör den vanligtvis i  gamla  Ormvråksbon eller Hökbon …  Men den kan även häcka i höga och grova stubbar …

De blir könsmogna vid 2 – 3 års ålder … Parningstiden är i April – Maj … De lägger vanligen 2 – 6 ägg som de sen ruvar i 28 – 36 dagar …

Ungarna är flygfärdiga vid 2 månaders ålder …

They usually nesting in old Common Buzzard or Hawk nests … But they can also nesting in high and coarse stubs … 

The Great Grey Owl is sexually mature at 2 – 3 years of age … Their mating season is in April – May … They usually lay 2 – 6 eggs which they incubate for 28 – 36 days … 

At the age of 2 months, their chicks is ready to fly … 

Lappuggla 4,4...

Typiska kännetecken för den här ugglan är ett rätt stort och runt huvud … Stora askgrå ringar runt ögonen … En tjock hals …

Lappugglans omfångsrika ansikte gör att den kan fånga upp ljud väldigt bra …  Synen är lika bra som hörseln …

Typical characteristics for this owl is a rather large and round head … Big  livid circles around their eyes … A thick neck …

This voluminous head is helping the owl capture up sounds very well … And their eyesight is as good as their hearing …  

Lappuggla 10,10...

Jag försöker alltid att läsa på lite om mina foto objekt när jag kommer hem … Den sortens kunskap är inte så tung att bära med sig …

Det var i alla fall ett trevligt uggle möte för mig, Yarri och Mr Pentax ;)  …

Nu ska jag klura på vad mitt nästa inlägg ska innehålla … Jag har många bilder … Men så ska det till en text också …

Ha det bra tills nästa gång vi hörs ! … // Maria :)

I always try to read a little about my photo objects when I get home … This type of knowledge isn´t that heavy to carry … 

It was indeed a pleasant owl meeting for me, Yarri and Mr Pentax ;)  … 

Now I have to figure out what my next posts shall contain … I have lots of photos … But I still struggles, to find suitable text to my photos …  

Until next time … Take care ! … // Maria :)

Publicerat i Wildlife | 37 kommentarer

Sommarbilder från Frösön … Summer photos from Frösön …

Frösön 46,46...

Hej ! …

Det finns många saker i mitt liv som måste skötas om just nu … Tyvärr hamnar skötseln av min blogg allt som oftast  längst ner på min ” att göra lista” …

Lusten att skriva har inte funnits där … Orsaken till det är mer än en … Och det är väl egentligen största anledningen till att det inte görs några inlägg från mig … 

Hi ! …

There´s a lot of thing in my life that needs to be cared for… Unfortunately,  my blog always seems to be at the bottom of my ” to do list ” …

For several reasons … My desire to write a post haven´t been there, as it use to be … And that´s maybe the main reason to why there is no posts from me …

Frösön 65,65...

Nu har jag iaf tagit mig i kragen och knåpat ihop ett inlägg … Denna gång med sommarbilder från Frösön …

Frösön, Storsjöns största ö … En plats där jag bodde under 18 år … Och fortfarande ofta åker ut till … I sällskap med Yarri och Mr Pentax …

Today, I have cobbled together a post … With summer photos from Frösön … 

Frösön, the biggest island in our lake Storsjön … I lived there for 18 years … And I still visit this beautiful island … With my companions Yarri and mr Pentax …

Frösön 76,76...

Jag tycker om att sitta i Yarris sällskap … Leka med hans silkesmjuka öron … Och i tankarna filosofera över stort och smått här i livet …

I like to sit in Yarris company … Just playing with his silky ears … And in my thoughts, philosophize over life´s small and big things …  

Frösön 75,75...

Det blir lite som en tyst mental terapi att bara låta tankarna irra iväg lite som de vill … 

När tankarna har förirrat sig klart … Försöker jag träna mig i medveten närvaro … Eller i Mindfullness, som det så fint heter på fackspråk …

That is a bit like a silent menthal therapy, let my thoughts wander away as they want …

And when i´m, done with that …I try to take 15 minutes to train me in concious presence … Or Mindfulness, as it´s called in jargon …

Frösön 34,34...

En som inte behöver träna på medveten närvaro är Yarri … Han liksom andra hundar har det naturligt i sina gener …

One that don´t need to practice Mindfulness, is Yarri … He , like all other dogs … Has concious presence , in his genes …

Frösön 10,10...

Till skillnad från djuren … Har vi människor en förmåga att röra oss mellan flera olika tidszoner …

Vi fantiserar och dagdrömmar om framtiden … Och med stigande ålder tänker vi ofta på och drömmer oss tillbaka till tider som varit …

Unlike animals … Have humans an ability to move between several different time zones …

We fantasizes and daydreams about our future … And with age, we often think and daydream us back to the days that been …

Frösön 4,4...

Just denna förmåga att flytta sig mellan tidszoner kan ställa till problem …

Mest för att vi hamnar i  situationer då vi ältar tidigare händelser och upplevelser … Det kan vara saker vi sagt … Saker vi gjort … Eller negativa händelser som vi varit med om  …

This ability to travel between time zones … Can cause problems …

Most of us will sometimes end up in situations where we both brood and dwell on over previous events and experiences … And that can be about things we said …  We´ve done … Or other negative things that we´ve experienced in our lives …

Frösön 18,18...

Min erfarenhet är att ältandet i sig sällan leder till något positivt … Eftersom jag inte kan göra om det som en gång hänt i mitt liv … 

To dwell on over things that been … Seldom leads me in a positive direction … Since I can´t undo things that already happened in my life …

Frösön 12,12...

När jag är ute i skog och mark … Upplever jag oftast ett inre lugn … 

Naturen och djuren har alltid påverkat mig så … Ända  sedan jag var liten … Långt, långt innan jag visste att det ens fanns nåt som hette Mindfulness …  

When i´m out in the nature … I often experience an inner peace inside of me …

Nature in generally and animals in particular has always affected me like that … Ever since I was a little girl … Long, long before I even knew that there was something called Mindfulness … 

Frösön 22,22...

Den här typen av mental träning … Gör att jag idag ser mer klarsynt på … Har en annan förståelse för … Och acceptans till min egen levnads historia …

This kind of menthal training … Make it easier for me today, to … Look more perceptive on … Have a different understanding to … And acceptance towards my own history … 

Frösön 16,16...

Min levnadshistoria … Har format mig till den jag är idag … Och det är också den som delvis påverkar min syn på framtiden …

The story of my life … Has shaped me into the person I am today … And it also affected my view of the future …  

Frösön 33,33...

Att hitta en balans och acceptans i hur jag ska förhålla mig till min egen framtid … Det är svårt … Framtiden är ett oskrivet blad … 

Skrämmande … Men på samma gång också väldigt spännande … 

Finding a balance and acceptance of how I should approach myself for my future …  That´s not so easy … Future is a blank slate …

Scary … But in the same time very exciting … 

Frösön 13,13...

Så med åldern har jag lärt mig … Att det  är lugnast att ta dagen som den kommer … Inte fundera så mycket på det jag inte vet något om … Utan istället vara medvetet närvarande i det som händer nu … 

So, with age I´ve learned … That it´s much more easy going, to take the days as they comes … Not worry over things I don´t know anything about … Instead try to be more consciously present in whats going on right now …

Frösön 24,24...

Och det är att njuta av min semester som precis börjat … För den har jag verkligen längtat efter … Och att kunna utnyttja semesterveckorna maximalt tillsammans med Yarri …

// Maria :)  

And that is to enjoy my holiday, that just started … Something I really been longing for …   I´m also going to spend maximum with quality time,  with my precious Yarri … 

// Maria :) 

Publicerat i Uncategorized | 25 kommentarer

När det inte längre finns några svar … When there´s no more answers …

Vissnad blomma 2,2...

Livet går upp och ner för de flesta av oss …. För mig så går det lite väl mycket upp och ner i nuläget …  Att vara dotter till en mamma som har Alzheimer är som att befinna sig i en ständigt pågående åktur i en berg och dalbana …

Life goes up and down for most of us … At the moment, my life is little bit to much up and down … Being a daughter to a mother with Alzheimer´s disease is like being in a continuously ongoing ride in a roller coaster … 

Gräs 2, 2...

Jag följer liksom med i alla mammas toppar och dalar … Och de ändras ganska snabbt …

It´s like I emotionally follow my mothers ups and downs … And these ups and downs change pretty quickly …

Växter 28,28...

Lika glad som jag blir för hennes bättre dagar … Lika ledsen blir jag när hon mår sämre …

As happy I am, for her better days … Just as sad I am, when she is worse …

Växter 49,1...

Jag vet att detta är en obotlig sjukdom … Men ändå tänds den där lilla gnistan av hopp, varje gång mamma har en period med lite förbättring … 

I know that it´s an incurable disease … But still, lit that little spark of hope … When mother has a period with small improvements …

Gräs 11...

Det är inte så att jag tror att mamma skall bli helt frisk …

Its not that I think that she is going to be completely well again …

Blommor 3,3...

Mitt hopp handlar mer om att hon ska få stanna i den fas där hon inte har så mycket vanföreställningar och hallucinationer … Symtomen som ger henne så mycket plågsam rädsla och ångest …

My hope is more that I want her to be allowed staying in the phase where she don´t have so much delusions and hallucinations … Those symtoms that give her so much excruciating fear and anxiety …

Blommor 4,4...

Jag har också blivit medveten om att en stor del av mammas rädsla i nuläget handlar om döden … Ett ämne som hon och jag pratat mycket och ofta om under det senaste året … Och fortsätter att prata om … 

I´ve become more aware that mother´s fear at this moment is about death … A subject she and I been talking a lot about during this previous year … And still talks about …

Gräs 5,5...

När vi har pratat så har det mestadels handlat om hur vi själva vill ha det när döden är ett faktum … Men det har alltid varit ur ett perspektiv som ligger långt fram i tiden … I alla fall är det så jag har tänkt …

When we previous have been spoken about death … Our conversation have mostly been about how we want things to be … When death is a fait accompli… And out of a perspective that is far away in the future … Anyway, that is what I thought and wanted it to be …

Växter 30,30...

Mamma har förstått att döden kan vara närmare än vad vi velat tro … För på äldreboenden är döden alltid närvarande … Ungefär som en ständigt oinbjuden gäst som håller sig lite i bakgrunden …

Och när vi minst anar … Gör den sig påmind, om sin närvaro … För att sedan snabbt dra sig tillbaka till bakgrunden igen … Som en svart skugga … 

Mother has realized that death can be closer to us than either of us wanted to believe … In elderly homes … Death is always present … Like a constant uninvited guest who stays a bit in the background …

And when we least expect … Quickly reminds us of its presence … And then equal quick, retreated into the background again … As a black shadow …

Växter 17,17...

Mamma påtalade en dag,  för inte alltför länge sedan … ”Maria, nu har det försvunnit 5 från vår avdelning sedan vi flyttade in för 1 år sedan” …

Jag förstod inte riktigt vad hon menade, så jag frågade … ”Hur menar du nu” ? … Och då svarade hon … ”De har åkt iväg till himlen” … ”Tänk om det är min eller Kalles tur nästa gång” …

Not too long ago, mother said to me … ”Maria, now it has disappeared 5 of us since we moved in to this elderly home , 1 year ago” …

I didn´t quite understand so i asked her , ” How do you mean, tell me” … And she answered … ”They all gone away to heaven” … ”I´m afraid that it can be mine or Kalle´s turn next time” …

Växt 1,3...

Döden blir självklart mer påtaglig då ens kamrater vid middagsbordet plötsligen är borta från en dag till en annan …

For obvious reasons, death will become more noticeable when one´s peers at the dinner table suddenly is gone from one day to another …

Växter 6,6...

Mamma säger ofta till mig att livet är orättvist … Jag kan bara hålla med henne om det …

Mother often tell me that life isn´t fair … And I can only agree with her …

Växter 7,1...

Hon frågar gång på gång … Varför skulle jag drabbas av det här … Varför finns det ingen hjälp att få … 

She ask, again and again … Why must I be the one suffering from this? … Why isn´t there any cure …

Växter 35,35...

Döden stör min och mammas relation … Den skapar rädsla och förvirring hos henne … Och för all del även hos mig själv … 

Death, is bothering mine and mother´s relation … It creates so much fear and confusion within her … And by all means, even within myself …

Växter 33,33...

Jag tror att de flesta av oss gärna lever våra liv som att döden inte finns … Vi vill iaf inte kännas vid den … Och varför skulle vi göra det … Om det nu inte är alldeles nödvändigt … 

I think that most of us, is living our lives like death don´t exist … Anyway, we try to pretend that it don´t exist … And why should we ? … Unless its absolutely necessary …

Växter 49,49...

Men till slut kommer vi alla till en punkt i livet … Där vi måste försöka hitta ett förhållningssätt gentemot den … Och det är väl i det läget som jag och mamma befinner oss idag …

All of us … Is eventually going to reach a point in life … Where we just have to find a way, how to relate against death … And that´s the point in life, where mother and I, stands today …

Växter 45,45...

Det hade underlättat en hel del … Om vi hade haft ett slags facit för döden … Där alla svaren på våra frågor stod … 

Nu finns inget facit, så jag försöker relatera till mitt arbete …Där jag ofta pratar om döden … Utifrån olika perspektiv … Där inget samtal är det andra likt …

It had facilitated a lot … If we had the answer key at death … Where we could have read the answers to our questions …

Well, there is no answer key, so instead I try to relate to my work … Where I often talk about death … From different perspective … No conversation is the other alike …

Växter 47,47...

Jag tror att ett sätt att förhålla sig till döden är att tillåta sig att ge det samtalsämnet utrymme … Och att verkligen ta sig tid när ämnet kommer upp … Vara en närvarande lyssnare … Bekräfta vad som sägs …

Min erfarenhet är att det kan dämpa oron … Även om vi inte har alla svar …

I belive that a way of relate to death, is allowing yourself to give conversation space … See to that you really have time for listening … Be a present listener … Confirm what is said in this conversation …

My experience is that these things may allay some concerns … Even if I/we don´t have all answers to give …  

Växter 23,1...

Så jag försöker samla ihop och ta med mig mina kunskaper om samtalsmetodik, in i de samtal jag idag har med min mamma … Det går … Även om det inte är lätt …

So I try to gather up, my professional knowledge about conversational methodology … And take that back with me in my conversations with mother … It goes … Even if it not so easy …

Växter 10,10...

Det svåra är att se mammas själsliga smärta … Jag kan inte ta bort smärtan … Men jag kan finnas … Jag kan ge beröring … Hålla hennes händer … Ge henne en kram … Torka hennes tårar då hon är ledsen … 

The hard part is to see mom´s spiritual and emotional pain … I can´t take away that awful pain … But I can be with her … Give her physical contact … Hold her hands … Give her a hug … Wipe her tears away when she cries …

Växter 1,2...

Jag är aldrig rädd att visa henne mina tårar … För då blir hon den som kan ge tröst … Det här är ett sätt för oss att dela vår sorg … En sorg … Inför en framtid vars innehåll vi inte vet något om … 

I´m not afraid to show her my tears too … Then she can be the one who can give comfort … It´s a way for us to share our sorrow … A sorrow … Toward a future and its contents, either of us don´t know anything about how its going to be …

Växter 3,2...

Utifrån det jag skrivit om i dagens inlägg … Så inser jag att det lilla ordet varför … Blivit så stort för mig … Att jag inte längre har några svar att ge min mamma … 

// Maria    

Based on the content in todays post … I suddenly realize, that the tiny little word why … Has become so big for me … So big, that there is no longer any answers to give my mom …

// Maria        

Publicerat i Att vara anhörig ... To be a relative ... | 44 kommentarer

En dag utan vettigt innehåll …. A day without no sensible content …

Yarri 48,48...

Hej ! … Det var ett tag sen jag skrev något i våran blogg … Jag hoppas att ni inte tror att jag bara ligger och latar mig om dagarna … För så är det verkligen inte  …

Hi ! … It´s been a while since I last wrote a post in our blog …I hope you understand that I don´t spend my days lounging and lazy myself … Cause I don´t ! …

Yarri 45,45...

Mycket av min tid går som vanligt åt till att hålla reda på Maria …  Till skillnad från Moi så behöver hon av nån anledning inte bära koppel … Och om det vill jag bara säga en sak … Om hon varit kopplad , ja då hade mitt arbete med att hålla reda på henne avsevärt underlättats … 

My daily main employment is keeping track of Maria … Unlike Moi, she don´t wear a leash … But I must say that a leash, had facilitated my work … 

Yarri 51,51...

Fast de senaste veckorna har jag haft det lite lugnare … Ni som brukar läsa min blogg vet ju att Maria ofta brukar säga att jag går i en Snigels tempo !! … Ganska oförskämt av henne att säga så, om ni frågar mig … 

Though  the past few weeks has been a bit easier for me to catch up with her … Those of you that read my blog, know that Maria often say´s that my pace is quite as slow as a Snail !! … Indeed a rude thing to say, if you ask me … 

Yarri 44,44...

Men jag kan meddela att hon går ännu långsammare än mig … I alla fall just nu … Hon har ont i sin rygg och smärtan går tydligen ner i fötterna för hon har en linkande och hasande gångstil …

But for your information I can tell that she now is walking even slower than me … In any case nowadays … She has pain in her back … And that pain apparently goes from the back down to her feet … Which give her the most peculiar hobbling and shuffling way of walking…

Yarri 6, 6...

Men kallar jag henne för Snigel, nu när hon går långsammare än mig … Nej, för jag är en mycket empatisk Drever … Som dessutom är för väluppfostrad för att komma med såna onödiga insinuationer …

Have I ever during these days compared her with a Snail, when she obviously is able to walk slower than I do … No I haven´t said one beep about it, because i´m a very empathetic Drever … And my manners, don´t allow me think and speak of such unnecessary insinuations …

Yarri 70,70...

Nu har hon förutom ryggvärk blivit förkyld och febrig … Nu är feber inte hennes enda symtom … Jag blir mycket störd i min sömn pga hennes hostande … 

Besides back ache, she´s managed to catch a cold which make her feverish … But she has more symtoms than just fever …Coughing, my sleep is nowadays very disturbed because of that …

Yarri 12, 12...

För att inte tala om hennes nysande … Fast rätt benämning på hennes nysning är nog snarare ett slags trumpetande … Med en ljudnivå som skulle få en Elefant att gråta av avundsjuka …

Not to mention her sneezing … But i must say that a rather more fair description of that sound is, trumpeting … And that trumpeting has a noise level, that probably would get an elephant to cry of envy …

Yarri 7, 7...

Så min nattsömn är minst sagt störd … Vilket gör att jag är rätt utschasad  … Och på sikt kan det även påverka mitt utseende … Brist på skönhetssömn ni vet …

So my night sleep is disturbed, to say the least … Which make me real exhausted  …  And  i´m afraid that it eventually can have effect on my looks … You know, lack of beauty sleep …

Yarri 68,68...

Men med en sjukling i familjen som ser ut som en vandrande vålnad … Och dessutom låter som en lungsjuk … Så trodde jag att hon skulle låta mig sova ut … Om inte annat så utifrån min sömnstörning, menar jag …

With a sick person in the family, which by the way more and more looks like a wandering ghost … And sounding like a consumptive … I thought my chanses to sleep out must be real good … I mean … If nothing else, considering on my sleep disorder…

Yarri 61,61...

Men inte … Vem ringer på vår dörr och ropar Yarri … KOM!  … Tidigt igår morse … OK då, 9;30 om man nu ska vara petig …

Jo min svärmor … Kerstin, ni vet hon som bor hos Rita … Tydligen hade hon och Maria kommit överens om att jag skulle agera manligt sällskap på hennes och Ritas morgon promenad …

But no … Who do you think is calling at our door and shouts Yarri … Come on! … Early yesterday morning … OK, if one must be picky, the clock were 9;30 am …

Well, it was my dear mother in law … Kerstin, who lives with my girlfriend Rita …   I   don´t know when but it were obvious that she and Maria, agreed that I should act manly companion on hers and Rita´s morning walk …

Yarri och Rita 5,5...

Vilket uppvaknande … Maria som inte har nån vidare matlust verkar tro att det är någon åkomma som även drabbat mig … För tror ni inte hon sa till Kerstin att jag minsann fick vänta med frukosten tills jag kom hem igen … Vad sägs om det ! …

Such awakening … Maria who have a lack of appetite seem to think that this symtom has affected Moi too … So I heard her say to Kerstin: ” Yarri can wait with his breakfast until you bring him home again ” … What do you say about that ! …

Kerstin o hundarna 2,2...

Bara för att jag oftast äter frukost vid 11 tiden annars … Vilket har sin förklaring i att jag brukar gå upp då … Innebär inte det att jag kan frukostera tidigare om så skulle behövas … Och det hade behövts i morse …

I normally sleep until 11 o´clock am … So that´s why I eat breakfast or brunch at that time … But it doesn´t mean that I can´t eat earlier if needed ! … And that would have been needed this morning …

Yarri och Rita 9,9...

Nåja, jag finner mig i det mesta … Rita och jag fick lite egen tid eller vad man nu ska kalla det … När Kerstin hela tiden hänger med som ett irriterande häftplåster och lägger sig i var vi ska gå … Och bestämmer vilka vi får prata med och inte …

Maria är precis likadan, så jag och Rita konstaterade att det där måste vara nån slags gammal nedärvd instinkt hos tvåbeningar … 

Well, I accept most situations … A positive thing was that Rita and I got some ”time of our own” … Or whatever you name it … When we constantly have Kerstin hanging after us, like an irritant adhesive plaster … And always interferes in which path we walk … And decides to whom we are allowed to say hi to or not …

Maria is exactly the same, so Rita and I has figured out that this must be a very old inherited instinct among humans …

Yarri 8, 8...

När jag kom hem igen så fick jag i alla fall min sen länge efterlängtade frukost … Och när jag var klar med den så kröp jag ner i vår säng igen …

Jag ville inte vara i vägen för Maria som hasade runt i lägenheten med dammsugaren … En tingest som jag för övrigt gör mitt bästa i att ignorera …

Back home, i finally got my long awaited breakfast … And when I was finished with my eating, I crawled into our bed again … In hope of getting a little power nap …

Then there was in fact so, that i didn´t want to get in the way for Maria … When she shuffled around the apartment with the vaccum cleaner … A very annoying thing that I do my very best to ignore …

Yarri 2, 2...

När jag precis hade somnat så hör jag Maria kraxa … Yarri, kom hit … Jag försökte att inte låtsas om henne … Men för husfridens skull så hoppade jag till slut ner från sängen och gick in i köket …

Där Maria satt på kökssoffan med en annan otrevlig tingest i handen … KLO TÅNGEN ! …

Just as I fallen asleep, I hear Maria croak … Yarri, come here … I tried doing my best to ignore her … But for the sake of domestic peace … I once again jumped down from our cosy bed and went into the kitchen to check out whats going on …

And I immediately discovered Maria sitting on the kitchen sofa with another nasty thing in her hand … THE SCISSOR SHE USE WHEN SHE CUT MY CLAWS ! …

Rita, vackert ansikte..

Kloklippning är i alla fall bättre än bad…

Hann knappt tänka klart den tanken … Så får jag höra … Yarri, du luktar … Hur nu Maria kan känna det med sin nos, som för tillfället är helt ur funktion … Rita klagade minsann inte på min doft när vi var ute … Och hennes näsa är mycket välfungerande …

Clipping my claws is anyway better than taking a bath …

Just as I started thinking that thought … I hear … You smell Yarri … Coming from Maria which by the way has a nose that generally is useless … And with her cold, her nose skills is even worse …
Rita didn´t complain at all of my perfume when we were out … And she has a very good and well functioning nose …

Yarri nyvaken 1...

De är lika bra att du tar ett bad också nu när vi ändå inte har nåt annat vettigt för oss idag … INGET VETTIGT ??!! …

Yarri, we have nothing that make sense for us to do today, and for that reason we can equally give you a refreshing bath … NO SENSE ??!! … 

Jag o Yarri 13; 13...

Jag kan rabbla upp ett flertal saker som är viktigare är att bada …

Sova t ex … Jag tycker det är synnerligen viktigt att få tid till min skönhetssömn … Vilket någon annan i vår familj också borde vara … Intresserad av alltså …

I for one, can rattle off several things, which is so much more important than taking a bath …

I give you one example of that and it is sleeping … I think its extremely important for me to make sure that I have plenty of time for my beauty sleep … Which I think that the other part of our little family also should be … Interested in, if you know what I mean …

Rolig bild av hund som skriver dagbok..

Jag insåg att inga argumentationer från min sida skulle bita på Maria … Men jag tänkte flera saker … Som jag inte tänker gå in på här … Med hänsyn till viss person … Om ni förstår vem jag menar …

I quickly realized that no argumentation from my part would bite on Maria … But i can tell you that I thought several things … Thoughts that isn´t suitable to write in this blog … And the reason for that is that i´m a well behaved gentleman … And I take account of a certain person … And i think you know whom that may be …

Styrka...

Så vips befann jag mig i badkaret … Med vattnet droppande från min päls … Och schamponerad med Aloe Vera …

All of a sudden i found myself sitting in the bath tub … With water dripping from my fur … A fur which is full of Aloe Vera shampoo …

Yarri 4,4...

Det finns säkert somliga av er som tänker … Det måste väl vara skönt att bli schamponerad och masserad … Masserad, absolut men fy för schampoo …

There are probably some of you readers that are thinking … It must be nice to get Aloe Vera in ones fur and then be massaged … Massages, yes absolutely but yikes for shampoo …

Yarri 14,14...

Ni kanske tror att 1 schamponering räcker … För flera år sedan då jag var en valp … Ja, då trodde jag också det … Nu snart 9 år senare så vet jag att mitt bad innehåller 3 schamponeringar … 2 med Aloe Vera schampoo och en avslutande med mitt Eucalyptus schampo …

Och för kännedom … Det är inte jag som valt dessa dofter ! …

You might think that 1 shampooíng is enough … Several years ago, when I was a little Drever puppy … I thought so too … But now that i´m older and wiser … I´ve learned that bathing me and my fur takes 3 shampooing … 2 with Aloe Vera and we finishing my fur wash with the Eucalyptus shampoo …

And for information … Its not I that have choosen those schampoo scents ! …

Yarri 29,29...

Bad … Om det ändå räckte med att bada … I sin ensamhet … Men nej då, Maria är som alltid med eftersom hon inte tror att jag klarar av detta på egen hand … Och det kan jag till viss del hålla med om …

If it only was enough taking a bath in his solitude … But oh no … Maria is of course with me … She doesn´t think that i´m able schampoo myself … And I must admit that she has a point there …

Yarri 7,7...

Men vad mr Pentax har därinne att göra är mer än vad jag förstår … Varför är det bara mina baddagar som ska förevigas … Kan jag ju undra …

But then we have mr Pentax and I can´t figure out why he always must be in my proximity when i´m taking a bath … I really can´t understand that … And why is it always my bathing day that must be perpetuated in a photo … That is something to wonder about …

Yarri 17,17...

Nåväl , badet kan jag väl på nåt vis ändå genomlida … Mr Pentax närvaro likaså … Men usch och fy för hårtorken !!!… Jag har sagt det förr och jag säger det igen … MÅ SKAPAREN AV DENNA FRUKTANSVÄRDA UPPFINNING HEMSÖKAS AV ALL VÄRLDENS HUNDLOPPOR UNDER RESTEN AV SIN LEVNAD !! …

Well, somehow I guess that I can suffer me through this bath … Even mr Pentax presence … But YIKES for the hairdryer !!!!! … I´ve said it before and i´m saying it again … MAY THE CREATOR OF THIS TERRIBLE INVENTION, ALWAYS BE HAUNTED BY ALL THE WORLD DOG FLEAS FOR THE REST OF HIS LIFE !! …

Yarri 37,37...

Efter 3 timmar var jag  som en ny Drever … Enligt Maria … Synd jag inte kan säga detsamma om henne … Där krävs i nuläget betydligt mer än en kloklippning och ett bad … För att hon skall bli som en ny Maria igen …

Vi hörs ! … // Yarri ;) 

3 hours later, i looked like a new Drever … According to Maria … To bad that I can´t say the same thing about her … For information … She requires much more than a claw clipping and and a bath … For her to be like a new Maria again …

// See ya ! … Yarri ;)

Publicerat i Yarri - Min älskade hundtuss ... Yarri - My beloved dog ... | 40 kommentarer

Glad Påsk … Easter Greetings …

Yarri 2,2, 200...

Vi vill önska en fin Påsk ledighet till våra läsare ! …

We wish all of our readers a joyful Easter holiday ! …

Brunänder 13,13,100...

 

Vi hörs ! … // Maria och Yarri

See ya ! … // Maria and Yarri

Publicerat i Uncategorized | 23 kommentarer

Tännforsen i vinterkläder … Tännforsen in winter dress …

Tännforsens turiststation 2,2...

Som jag har berättat så har jag haft besök av A-C från Skåne som också bloggar här på WordPress … 

Hon skriver om sina reflektioner på händelser som sker i den värld vi lever i … Berättar och visar bilder från sina resor … Skriver om sina älskade fyrfota familjemedlemmar Mille och Totti … Till sina inlägg så har hon alltid mycket fina bilder … 

As I told you in a previous post … My blog friend Ann-Christin, visit me in February … She live in Skåne and also has a blog here at WordPress …

She write about her reflections of things that happens in our world … Reflections of her daily life … Share stories and photos from her travels … Tell us stories about her beloved dogs Mille and Totti … And she always have beautiful photos in her posts ! …

Tännforsen 3,3...

Hon var på besök under några dagar i Februari … Så det gällde att ta tillvara på tiden på bästa sätt … För att hinna med att besöka några intressanta Jämtländska platser ….

Och ni som följer hennes blogg kommer säkert att känna igen motiven från hennes tidigare inlägg då hon hälsade på mig och Yarri … Vi har av förklarliga skäl fotat samma motiv ;)

She was visiting me and Yarri for a few days in February … And during those days, we used are time well … I really tried to take her to interesting places in Jämtland …

And to those of you who is following Leya´s blog … I´m sure you recognize some of my photos from her previous posts when she greeted me and Yarri … Well, nothing strange with that … For obvious reasons, we photographed the same motif ;)

Tännforsen 6,6...

I ett tidigare inlägg har jag berättat om Sveriges största vattenfall … Historien om fallet är såklart den samma … Så den tänker jag inte upprepa … Gå in på kategorin årstider i min blogg så kan ni läsa om den … Eller se hur fallet ser ut på sommaren …

In one of my previous post, i told the story of Tännforsen, Swedens largest water fall … The history hasn´t changed … So I´ll spare you a repeat of that … Anyway, if you are interested in reading about that history , just take a look in my category seasons … And you will find it … In that post you also can see the waterfall in summer time …

Tännforsen 258,258...

Bilderna i dagens inlägg är delvis från omgivningen runt Tännforsen …

Some of todays photos is from Tännforsens surroundings …

Tännforsen 263,263...

Men nu är omgivnings bilderna avklarade … Så här kommer bilder på den vinterklädda Tännforsen …

But now we are at the end of the surrounding photos … So here are the photos of Tännforsen … Dressed up in winter clothes … 

Tännforsen 78,78...

På väg ner mot forsen …

Here we are on the way toward the rapids …

Tännforsen 55,55...

Som inte är helt igen frusen …

Which by the way isn´t completely frozen … 

Tännforsen 68,68...

Och längs vägen ner så fanns de mest otroliga isformationer …

And along the way we saw the most amazing ice formations …

Tännforsen 112,112...

Som den här …

Like this one … 

Tännforsen 163,163...

Eller denna …

Or that … 

Tännforsen 160,160...

Motiven av is verkade vara oändliga …

There seemed to be endless variations of ice formations

Tännforsen 72,72...

Och att is inte alltid är vit …

And the fact that ice not always is white …

Tännforsen 73,73...

Fanns det flera exempel på …

We could see several examples of … 

Tännforsen 146,146...

Bilden ovan visar is i en blå nyans …

The photo above, show ice in a blue shade … 

Tännforsen 150,150...

Och här går den i blått, beige och en grönaktig nyans …

And in this photo, ice has a blue, beige and a greenish shade … 

Tännforsen 84,84...

Och kraften som finns i det öppna vattnet går inte att missta sig på …

And the force that is available in the water that wasn´t frozen can´t be doubted … 

Tännforsen 81,81...

Isen gör att vattnets ljud blir dovare än på sommaren …

All the ice make the sound of the water a bit more muffled than it is in summer time …

Tännforsen 108,1...

Och nu har vi nått fram till fallets nacke …

And here it is … The halyard neck … 

Tännforsen 232,232...

Tännforsen i mitt tycke, är än mer vacker på vintern …

In my opinion, Tännforsen is even more beautiful in winter time than in summer … 

Tännforsen 223,1...

Men det är såklart en fråga om tycke och smak …

But that is of course a matter of personal taste … 

Tännforsen 228,1...

I vart fall kan jag rekommendera ett besök här … Oavsett årstid … 

Det finns en igloo i slutet av fallet som jag kommer att visa bilder ifrån i ett annat inlägg … Den igloon är en light version av det berömda ishotellet i Jukkasjärvi …

Anyway … I really can recomend a visit here … Regardless of what time of year it is …

At the end of the rapids, there is an igloo … I am going to show photos from there in a future post … This igloo is a light version of the famous ice hotel in Jukkasjärvi …

Tännforsen 12,1.,.

Vi hörs ! … // Maria :)

See ya ! … // Maria :) 

Publicerat i Foton - Årstider ... Photos - Seasons ... | 38 kommentarer

Sunne kyrkoruin … Sunne church ruin …

Skog och Oviksfjäll 5,5...

Igår var det så soligt och fint att jag bestämde mig för att åka ut en stund med Yarri … För att se om vi kunde hitta nåt nytt ställe att ta lite bilder på …

Och den här kyrkoruinen var vad vi hittade … Så här kommer några bilder därifrån …

Yesterday was a sunny day and I decided to take Yarri with me for a ride … To see if we might find a new place to take some photos of …

And this church ruin was what we found … And here are some of the photos I took …

Sunne Kyrkoruin 7,7...

Sverre Sigurdsson – var en norsk kung … Som på 1100-talet besegrade 1200 Jämtländska bönder … En vårvinter natt på Storsjöns is … I slaget om Andersön … 

Sverre Sigurdsson – was a Norwegian king … Which won the battle of Anders island … Against 1200 Jämtlandic farmers … A late spring winter night on the ice of the lake Storsjön … 

Vy mot Isön 2,2...

Straffet för det förlorade slaget 1178 … Blev att Jämtarna skulle uppföra ett kapell till kung Sverres ära … 

The punishment for that lost battle 1178 …  Were that the Jämtlandic farmers had to build a church and a citadel as a tribute to king Sverre …   

Sunne Kyrkoruin 12,12...

För att få ihop pengar till Sunne kyrka och kastal,  fick jämtarna betala extra skatt … 

The Jämtlandic farmers had to pay extra taxes … To afford the building of Sunne church and citadel …

Sunne Kyrkoruin 22,22...

De här byggnaderna var en påminnelse om den makt som segraren hade och det var också inledningen på vårt läns tillhörighet med Norge …  

 These monuments was a reminder to us about the power of victory  … And it also were  the start of Jämtlands affiliation with Norway … 

Sunne Kyrkoruin 14,14...

Kastalen var ett försvarstorn … Och de är sällsynta i den norra delen av Sverige … 

De symboliserar den platsens speciella betydelse under medeltiden … Det har endast funnits 2 sådana försvarstorn i Jämtland … Och det torn som står vid Brunflo Kyrka är helt intakt och bevarat från denna tid … 

The citadel were a defence tower … These towers are rare in the northern part of Sweden …

And they symbolises, these places special importance during medieval time … We have only had 2 such defence towers here in Jämtland … Besides the citadel ruin in Sunne, we have one which is totally intact from that time … And that defence tower is standing beside the church of Brunflo … 

Sunne Kyrkoruin 10,10...

Sunne kastal skadades vid ett åsknedslag år 1731 … Försvarstornet reparerades men fick med tiden förfalla för att till sist rasa samman …

Och detta är vad som idag finns kvar … 

In 1731, Sunne castel ( defence tower ) was damaged by a lightening strike … It was repaired then … But not the damages it got further on … So with the decay of time … It eventually fell apart …

And what you can see in this photo,  is what is left of the tower today … 

Sunne Kyrkoruin 16,16...

De båda kastalerna i Sunne och Brunflo visade vilken kraftmätning som pågick mellan den norska kungamakten och det svenska kyrkan … 

För även om Jämtarna tillhörde Norge så gjorde vi det inte kyrkligt … Vi Jämtar tillhörde Uppsala ärkestift …  

 These 2 towers is good examples of the force measuring that took place between the Norwegian monarchy and the Swedish church …

Jämtland at that time belonged to Norway … But not ecclesiastical … Instead we belonged together with Uppsala archdiocese …

Sunne Kyrkoruin 1,1...

Den gamla kyrkan var uppförd av kalksten och granit … 

The old church was build with limestone and granite … 

Sunne Kyrkoruin 20,21...

Dörröppningen var placerad utefter den södra långväggen …

The doorway were placed at the long wall in the southern part of the church …

Sunne Kyrkoruin 27,27...

Fönstren har varit rundbågiga …

The church windows were circular arched … 

Sunne Kyrkoruin 40,40...

Invändigt har väggarna varit täckta med kalkmålningar … Men av det finns inga synliga spår idag … 

Inside the church, walls were covered with frescoes … But today, there´s no visible trace of that …

Sunne Kyrkoruin 3,3...

Då den nya kyrkan i Sunne byggdes under 1830-talet … Revs stora delar av medeltidskyrkan för att återanvändas i nybyggnationen …  

In 1830s , when the new church of Sunne was build … The builders were demolishing large part of the medieval church … And reused some of these demolished parts in their new church …

Sunne Kyrkoruin 4,4...

Även en sliten ruin kan vara vacker … Och det tycker jag att Sunne kyrko ruin är ett bevis på …

Even a ruin worn by time, can be beautiful … And i think that Sunne church ruin is a proof of that …

Storsjön o Oviksfjällen 12,12...

Och jag avslutar dagens inlägg som jag började det … Med en bild över Storsjön och Oviksfjällen … // Maria :) 

I will end todays post as I started it … With a view over the mountains of Oviken and the lake Storsjön … // Maria :) 

Publicerat i Uncategorized | 17 kommentarer