Mina minnen och mina funderingar … My memories and my musings …

Frösön 85,1...

I vår hjärna, finns områden vilka alla har olika uppgifter … Tinningloben styr minnet … Hjässlobens uppgift är att analysera informationen vi får från våra sinnen … Pannlobens funktion behöver vi för att vårt omdöme, insikt, koncentrationsförmåga och att vårt tal ska fungera bra …  Nackloben är den som styr våra synintryck …

In our brains, there are areas which all have different tasks … Temporal lobe control our memory … The Parietal lobe task is to analyze the information we receive from our senses … Frontal lobe controls our power of judgement, concentration ability and sees to that our speech ability is ok … Occipital lobe controls our visual impressions …

Frösön 81,1...

Om man får Alzheimers sjukdom skrumpnar nervcellerna i ett eller flera av av dessa hjärnområden … Ffa i hjäss och tinningloben … 

If you got Alzhemier´s disease,  shrivels our nerv cells,  in one or several of these areas … Especially in the Parietal and Temporal lobes …

Frösön 82,82...

Alzheimers sjukdom börjar smygande och utvecklas långsamt … Under tre – fyra upp till ibland tio år, i vissa fall ännu längre … Så står det när jag läser om sjukdomen …

Alzhemier´s disease begins insidiously and progresses slowly … For 3 – 4 up to 10 years, in some cases even longer … Is something i´ve learned when i search in litterature about this disease …

Frösön 83,83...

En beskrivning som nog stämmer in på de flesta med sjukdomen men inte på min mamma … 

Men kanske,kanske … Stämmer det in ändå … Om jag verkligen försöker minnas och faktiskt tänka efter hur det egentligen var …

A description that probably applies to most people with Alzheimer but not at my mother … 

But perhaps … It applies anyway … If i really try to remember and think about how it was …

Frösön 78, 78...

Jag minns att mamma sa en gång,  flera år innan hon fick sin diagnos … Maria, jag tror att jag håller på att få Alzheimers sjukdom …Jag glömmer namn … Kommer inte alltid ihåg vad jag ska göra …

Nej då,  svarade jag … Du är bara lite disträ … Jag tappar också ord och glömmer saker …

I remember that mother said once, several years before she recieved her diagnosis … Maria, i think that i´m getting Alzheimers´s disease … I forget about names … I don´t always remember what i´ve planned to do …

No, no, i replied … You are only a little distracted … I also drop words or name and forget things …

Frösön 62,62...

När mamma fyllde 70 … Så tyckte både Eva och jag att hon inte var sig riktigt lik …

Även om vi då,  aldrig pratade med varandra om vad det kunde bero på … Istället funderade vi var och en för sig … På om mamma kunde ha en begynnande demens …

When mother turned to be 70 … I and Eva both noticed , that she wasn´t quite herself …

Although we didn´t at that time, talked with one another about what could be the reason of that  … Instead we were thinking, each one individually … Is it really possibly that our mother, can have an incipient dementia …

Frösön 2, 2...

Det är lite svårt att precisera vad vi egentligen tyckte var annorlunda mot tidigare …

Men jag kommer ihåg att jag reagerade över var att hon hade en ganska utslätad mimik … Och att det var nåt med hennes blick … Den började sakna liv … Och hon började att gå ner i vikt … Så minns jag det iaf …

It´s not so easy to pinpoint out what we experienced were different from previous …

But i remember that i reacted of the fact that her face had a lack of expressions … And then there were something with her eyes … They seemed to have lost the sparkle of life … And she began to lose weight … That is anyway what and how i remember … 

Frösön 4, 1...

Men ovanstående tecken kan ju även vara tidiga symtom på depression … Och även om depression är en svår sjukdom … Så sett med mina ” dotterögon ” är trots allt,  depression en ” bättre” sjukdom än vad Alzheimer är,  att bli diagnostiserad med  …

För den sistnämnda går ju liksom inte att bota … Möjligen bromsa upp …

But the above signs can also be early symptoms of depression … And although depression is a serious disease … So seen with my ” daughter eyes ”,  its a ” better ” disease to be diagnosed with,  than Alzheimer´s is …

For the latter one,  there isn´t any  cure … Possibly we can slowing down the progress …

Frösön 8, 8...

Nu har det gått 1 år och snart 2 månader sedan mamma fick sin diagnos, Alzheimers … Och i mina ögon har symtom förloppet efter diagnostiseringen utvecklats snabbt …

Now its been 1 year and almost 2 months since mother got her diagnosis … And with my eyes,  symptoms has developed rapidly after she got her diagnosis …

Frösön 9, 9 ...

Hon har många kognitiva symtom …

 Förmågan att utföra vardagliga saker … är idag ganska begränsad … Hon har svårt att  planera och utföra en handling … Den enklaste aktivitet har blivit komplicerad och upplevs av henne som omöjlig att utföra …

She has many cognitive symptoms …

The ability to perform everyday things … Is today quite limited … She finds it difficult to plan and execute daily actions … The simplest activity is complicated and her experience is that its impossible to perform certain acts …

Frösön 10, 10...

Ett exempel är att hon inte längre kan knyta sina skor … Och vill därför avstå från att följa med ut på promenad …

One example of that is that she can no longer tie her shoes … And therefor declines to follow out for a walk … 

Frösön 3, 3...

Mamma har svårt att uttrycka sig och problem med att förstå vad det är som sägs till henne – Afasi symtom …

Hennes ordförråd är numer ganska begränsat … Jag försöker att inte fylla i hennes ”ord luckor ” utan istället ge henne tiden att själv hitta rätt ord … Hennes samtal innehåller oftast ingen röd tråd utan hon hoppar lite från det ena till det andra … 

Mother has some difficulty to expressing herself and has problems to understand everything being said to her – Aphasia symptoms …

Her vocabulary is quite limited … I really try not to fill in her ” word gaps ” , and give her the time to find the right words by herself … Her conversation usually have no red thread, she just jump from one subject to another …  

Frösön 60,1...

Det finns ett symtom som på sjukvårdsspråk heter Agnosi …

Det är symtom som påverkar alla våra 5 sinnen … Smak, syn, hörsel, lukt och känsel … För mamma är det främst syn och hörsel som är påverkade … Hon har svårt att ”se” trots att ögat fungerar normalt …

There are a symptom in medical language, called Agnosia …

This symptom affects all our 5 senses … Taste, sight, hearing, smell and sensation … Mothers eyesight and hearing are affected… She finds it difficult to ” see ” even though her eyes is functioning normally … 

Frösön 42, 42...

Ibland har hon hallucinationer – psykiatriska symtom … Eller hjärnspöken som jag brukar kalla dom …

Ofta handlar det om att hon ser spindlar som kryper på henne eller på väggar eller i taket … Eller se främmande människor … Hon kan höra knackningar eller andra ljud som stör hennes koncentration … 

Sometimes she has hallucinations and delusions – Psychiatric symptoms … Or ” brain ghosts ” as i usually to call them …

These ” brain ghosts ” is about that she sees spiders, crawling at her arms or on the walls or ceilings … She sees strangers … And she hear knocking sounds or other noises that disturb her concentration … 

Frösön 54, 54...

Jag upplever att de här symtomen blir mer uttalade under sen em … Troligen på grund av att hon är trött … Det kan det räcka med att vila för att de ska försvinna … För att sen komma igen nästa gång hon blir trött … 

My experience is that these symptoms become more pronounced during late afternoon … Probably because she is tired … It may suffice to rest for a couple of hours to make them disappear … Until next time she gets tired and they come to ”visit” her again …

Frösön 59, 59...

När hallucinationerna och förvirringen blir för ihållande så är de självklart skrämmande för henne …

Och med rädslan för det oförklarliga … Kommer nästa objudna gäst … ångesten … 

When hallucinations and confusion symptoms becomes to persistent, they obviously are very scary for her …

And with that scary feeling of the unexplainable … Comes the next uninvited guest … Anxiety …

Frösön 32, 32...

Hennes beteendemässiga symtom är att hon vandrar omkring … Har svårt att sitta stilla … Och hon plockar med det ena efter det andra … Och flyttar saker som hon sedan inte hittar igen …

Her behavioral symptoms is that she is wandering around … Have problems sitting still … And she picks with everything she sees … And put these things in places so she can´t find them again …

Frösön 8, 8...

Jag är mycket tacksam att hon inte utvecklat det plågsamma rop och skrikbeteende som många med Alzheimer har … Och som kan vara svåra att få reda på orsaken till … Om det är smärta , ångest … Eller nåt helt annat … 

I´m very greatful that she hasn´t developed the agonizing cries and screams behaviour that many with Alzheimer´s has … And those 2 symptoms can be really difficult to find out the reason for … Is it pain, anxiety … Or something completely different that causes their behaviour …

Frösön 29,1...

Den senaste veckan har mamma haft en lugnare period i sin sjukdom … Symtomen finns fortfarande … Men de är inte lika intensiva just nu … I vart fall inte de psykiatriska symtomen …

Hon kan prata någorlunda i telefonen … T om kom hon ihåg mitt mobilnr i förra veckan … Förstå, vad glad hon var över det … Och det var jag också … 

In the past 1½ week she has  had a quite calm phase in her disease … Still, she has symptoms … But not so intense right now … Not least  her psychiatric symptoms …

She can talk quite understandably in phone … She even remembered my cell phone number last week ! … Understand, how happy she was over that … And so was i ! …  

Frösön 48, 48...

Även en grym sjukdom kan ha sina ljusa stunder … Och då gäller det att fånga dom … För om någon dag kan de vara borta igen … 

Even a cruel disease as Alzheimer´s can have bright moments … And then you have to catch them really fast … Because these moments can soon be gone again … 

Frösön 52, 52...

Demens är ett syndrom (en samling av symtom) och bakom den kan finnas många sjukdomar … Varav Alzheimers sjukdom är en av flera demenssjukdomar …

Dementia is a syndrom ( a collection of symptoms ) and behind that word there is many diseases … Of which Alzheimer is one …

Frösön 73,73...

Drygt hälften av alla demenssjuka har Alzheimer … 

Bara i Sverige beräknas minst ca 150 000 personer lida av Alzheimers sjukdom … Och ser man till hela världen är ungefär 36 miljoner människor drabbade… 

A bit over half of all dementia patients has Alzheimer´s …  

Only in Sweden, estimates at least about 150 000 suffer from Alzheimer´s … And if we see to the whole world, there is about 36 million people afflicted from Alzheimer´s …   

Frösön 50, 50...

Idag finns inget läkemedel som botar Alzheimers … 

Vi kan lindra symtomen och bromsa förloppet med mediciner som förstärker det signalsystem som skadats i hjärnan … Medicinen kan förbättra koncentrationsförmågan, minnet och språket … 

Today, we have no medicinal product that cures Alzheimer´s …

We can relieve the symptoms and slow the progression, with help from medicines that strengthens the signal systems in our brain that is damaged … Medicine can improve your ability to concentrate, remember and talk …

Frösön 41, 41...

Ungefär var tredje svensk drabbas någon gång i livet av en hjärnsjukdom …

Och därför är hjärnan är ett viktigt forskningsområde … Forskningen om hjärnan är en förutsättning för att få fram nya effektiva läkemedel och behandlingar … 

About one of three Swedes, will sometime in their life suffer from a brain disease …

And therefor, the brain is an important research area in our body … Research on brain is a prerequisite for finding effective new medicinal pills and treatments …

Frösön 38, 38...

I Sverige finns Hjärnfonden …

Den samlar in pengar och delar ut stipendier till forskare och forskargrupper för att möjliggöra eller intensifiera viktig forskning … En del av de pengar som kommer in fördelas också till information och seminarier till allmänheten för att sprida kunskap och på så vis få förståelse för människor med hjärnsjukdomar … 

Here in Sweden we have the Brain Foundation …

It collect money and awards grants to researchers and research groups to enable or intensify important research … Some of the money that come in to this foundation is also distributed to information and seminares for the general public to spread awareness and thereby gain understanding towards people with brain diseases …

Frösön 9, 9, 9...

Alzheimerföreningen och Stiftelsen Alois Alzheimer är 2 andra viktiga organisationer som samlar in pengar till forskningen … 

Alzheimer´s Association and Foundation of Alois Alzheimer is 2 other major organizations that collect money for research … 

Frösön 36, 36...

Men nog är det märkligt att vi i Sverige snart har galor som samlar in pengar för allt möjligt … Men än har jag inte sett till nån som startat en TV insamling om en sjukdom som drabbar så många människor såväl i Sverige som i övriga världen … 

But its strange, that we here in Sweden have galas that collect money for all sorts of things … And yet, i haven´t seen a TV gala that collect money to research about Alzheimer´s … A disease that so many people in Sweden and around the whole world is afflicted from …

Frösön 30, 30...

Jag skrev i något av mina tidigare inlägg … Om att demenssjukdomar tidigare varit de gömda och glömdas sjukdom … Jag vill med min blogg försöka visa att det inte är och behöver vara så … 

I wrote in one of my previous posts … That dementia were the forgotten and hidden peoples disease … With my blog, i want to show, that it isn´t and don´t need to be so anymore …

Frösön 10, 10...

Kanske kan jag inte starta en insamlingsgala på TV …

Men det jag verkligen kan göra är att ge ett bidrag till forskningen … För även små månatliga bidrag kan hjälpa till att hitta ett läkemedel … Som kan förhindra uppkomsten eller bota sjukdomen Alzheimer … Det är iaf vad jag vill tro … 

Maybe i can´t start a collect gala on TV …

But what i really can do, is give a contribution to research … Because even small monthly contributions can help researchers find medicine … That can prevent occurrence or cure Alzheimer´s disease … That is at least what i belive …

Frösön 8, 8...

Bilderna i dagens inlägg är alla tagna ute på Frösön … I områdena runt Frösö kyrka och Berge …

Ha det så bra tills nästa gång vi hörs ! … // Maria 

My photos in todays post is all captured at Frösön … In the areas around Frösö Church and Berge … 

All the best to all of you until next time ! … // Maria 🙂

Annonser
Det här inlägget postades i Att vara anhörig ... To be a relative .... Bokmärk permalänken.

76 kommentarer till Mina minnen och mina funderingar … My memories and my musings …

 1. ScienceHelena skriver:

  Mycket fint skrivet Maria. Orden kändes in i hjärtat. Förstår vad du går igenom och är i samma situation. Att se någon så nära finnas där, men ändå inte… Skickar dig en styrkekram!

  • mariayarri skriver:

   Tack , det värmer att du tycker att det jag skriver är bra … Att skriva om mamma är inte helt lätt …Men känns på nåt vis ändå nödvändigt …
   Tråkigt att du är i samma situation …Som jag skrev, sjukdomen är grym men trots det finns det ändå ljusglimtar …
   Tack också för att du gjort en pingback till min blogg, det uppskattar jag ! 🙂
   // Maria 🙂

 2. lindami73 skriver:

  Kram..♥
  Det är svårt för alla inblandade när någon drabbas av Demenssjukdom. Kunskap gör det hela något lättare…. Men det är tufft.
  Njut av de ljusa stunderna 🙂

  • mariayarri skriver:

   Absolut att jag uppskattar de bra stunderna … Mina föräldrars olika sjukdomar har verkligen lärt mig att ta till vara på livet på ett bättre sätt än tidigare … Även om jag såklart ibland tänker på hur mitt eget åldrande ska bli …
   I den ålder jag är nu började min pappa att få sina första blödningar i hjärnan …
   // Maria 🙂

   • lindami73 skriver:

    Usch…..man får inte tänka så…..fast man gör det ändå….:-(
    Själv är jag oroad för cancer då det är många i min släkt som mist livet tack vare det.
    Hoppas att vi får bli gamla och pigga som små mörtar ända tills det är dags 🙂

   • mariayarri skriver:

    Ja, jag hoppas verkligen att åldras utan större krämpor … Min pappas båda fastrar blev 100 år och var stenklara i huvudet … Men klagade över dålig hörsel 😉 …
    Tror att det är smällar man får ta då man är 100 år 🙂 … // Maria 🙂

 3. Ping: Glosa (74/365) | ScienceHelena

 4. Stunning photos, Maria. Your beautifully written post could have been describing my mom too. I called her today, and she sounded just the same as she always was. We had a lovely conversation, and yet my sister told me that a few days ago, she was really paranoid about all sorts of weird things, as well as being incoherent and very unhappy. I wish there was a cure, or that dementia and alzheimers could be prevented. It’s so sad to see our loved family members succumbing to something so cruel and relentless. I send warm hugs to you and your dear mother. xx

  • mariayarri skriver:

   Thank you for your always so kind words Sylvia ! … I really appreciate your comment …
   I can feel how happy you must have been when you spoke to your mother when she had a brighter moment …
   These moment are very brief … But they can give us so much joy … And fine memories …

   I recently read in a magazine that Swedish researchers think that they soon have found the key to cure Alzheimer´s … I do hope that they have right … And in the meantime i will continue give a little contribution to their research …

   Lots of warm hugs to you too ! … // Maria 🙂

 5. katarinawohlfart skriver:

  Mycket vackra bilder. Blev tagen av dem. Nu har jag inte läst inlägget då det var jättelångt men ser att det b.la handlar om Alzheimers.

  • mariayarri skriver:

   Tack ! … Roligt att du gillar mina bilder … Det var en rätt fin dag som jag tog dessa bilder … Ville bl a öva mig i att ta bilder i motljus och tyckte att några av dem passade in i det här inlägget …
   // Maria 🙂

   • katarinawohlfart skriver:

    Vart var bilderna tagna. Det stod också säkert någonstans som jag missade.. Är de tagna denna vinter?

   • mariayarri skriver:

    Har full förståelse för att du inte orkade igenom detta långa inlägg 🙂 …
    Bilderna i dagens inlägg är alla tagna ute på Frösön … I områdena runt Frösö kyrka och Berge … Och de är tagna i Januari detta år …// Maria 🙂

 6. lindasfoton skriver:

  Fantastiskt fina foton Maria! 🙂 det du skriver kan jag relatera till en del ,då min mamma lider av många komplikationer efter en hjärnblödning. Tufft och mkt jobbigt att gå igenom både som patient och anhörig 😦

  • mariayarri skriver:

   Jag kan förstå att vi delar många erfarenheter … Oavsett skada i hjärnan så slår det oftast hårt mot den som drabbas och dess omgivning där vi anhöriga finns med …

   Kul att du gillar mina bilder ! … // Maria 🙂

 7. Dan skriver:

  Fina foton, gripande att läsa – du står så nära det där….en sak du skrev påminde mig om mina erfarenheter och möten….att hallucinationer tycks vanligare i lite halvmörkt ljus….mina erfarenheterfrån det har fått mig att tro att våra sinnen får arbeta extra vid skymning eller blå timmen…hmmm…jättefina foton….

  • mariayarri skriver:

   Tack för berömmet om mina bilder … Tränade att ta lite bilder i motljus … Inte så enkelt men roligt …

   Hallucinationer och vanföreställningar förstärks som regel alltid vid skymning eller mörker … Inte alls ovanligt att de med psykossjukdomar gärna vill ha lampan på när de ska sova … Lite så är de med de som har hjärnskador också även om trötthetsfaktorn spelar en större roll då … Maria 🙂

 8. bibbipson skriver:

  Oj så många underbart fina bilder! 😀
  Och en lite sorglig men väldigt intressant text till, känner igen symptonen från när min egen mamma blev demenssjuk!

  • mariayarri skriver:

   Tack , roligt att du uppskattar mina bilder ! …

   Texten blir ju lite sorglig tyvärr , för sjukdomen är ju sån … Tråkigt att läsa att din mamma också fick en demenssjukdom … Men som jag skrev, sjukdomen är vanlig …
   Trots det tunga, så vill jag ändå mellan raderna förmedla att det finns ljuspunkter, även om de är kortvariga … // Maria 🙂

 9. Jag gick in för att som jag brukar först titta på bilderna och sedan läsa texten. I detta fallet tog texten över. Så otroligt sorgligt men oerhört känslosamt och informativt berättat. Kan inte vara lätt som dotter att se och vara med om ett sådant sjukdomsförlopp. Om det nu inte går att få till det på TV så borde du göra en bok av alla dina texter och bilder om detta. Hade varit fint. Bilderna är också så bedårande vackra. Kram

  • mariayarri skriver:

   Hej ! … Vilket fint beröm … En bok … Det är en dröm som jag har men tyvärr tror jag att det kommer att stanna därvid …
   Jag har alltid sagt att jag ska skriva en bok om gamla Frösö Sjukhus … Det finns så många gamla skötare och sjuksköterskor som har mycket att berätta om psykiatrins ibland rätt skrämmande historia … Men det finns också fina minnen från den tiden och de glöms ofta bort, tyvärr …

   Tack också för ditt fina beröm av mina bilder, det värmer som alltid … // Maria 🙂

 10. Molle skriver:

  Oj vilken fin text som får en att bli eftertänksam och som stämmer in en del på min salige mor
  Och stämningsfulla bilder där till

  • mariayarri skriver:

   Tack! … Så roligt att du uppskattar texten … Jag var lite tveksam att sätta in detta långa inlägg men sen tänkte jag att om man inte vill läsa … Ja då kan man alltid kolla på bilderna utifrån Frösön … Mamma var förresten med när jag tog dessa kort …
   // Maria 🙂

 11. FeyGirl skriver:

  What a beautiful post Maria…. Such amazing images. But I send you much love during this process; I can’t begin to imagine what you’re both experiencing. Here’s to learning more about the illness and hope for its healing.

  • mariayarri skriver:

   Hi Christina ! …Thank you so much for your kind words! … Glad you like my photos too …
   My intention is to continue write about this disease and how it affects both me and my mother … But its sad that there is no cure for Alzheimers … Yet …
   Many hugs to you from me and Yarri ! … // Maria 🙂

   • FeyGirl skriver:

    So much luck and love to you, truly — more attention and focus must be brought to this disease. And the more people who write about it, like you, the better!!

   • mariayarri skriver:

    Thank you so much Christina ! … And i agree with you that we must put more light to these brain diseases … // Maria 🙂

 12. lagottocattleya skriver:

  Maria! Jag måste först säga – vilka makalöst fantastiska bilder! Inte minst motljusbilderna i solnedgången(?). Sen håller jag med Christina – du borde göra en bok av det här. Jag tror ditt klara och kloka, eftertänksamma berättande tillsammans med fakta och dina fantastiska bilder kunde vara gott att läsa för alla anhöriga. Som du säger är de drabbade många och de anhöriga är ju ännu fler.

  Fundera verkligen på det!

  • mariayarri skriver:

   Tack , det var snällt sagt … Dels om mina bilder men också om bok idén … Tyvärr tror jag inte att jag besitter de färdigheter som krävs för att skriva en bok … Sen tillkommer att någon skulle vilja ge ut en sådan bok … Och det tror jag är svårt att få till …
   Men det skadar aldrig att ha drömmar …

   De senare bilderna i inlägget är precis som du anade tagna strax innan solen gick ner … Och den övre halvan är tagna en dag då det var gnistrande kallt …
   // Maria 🙂

 13. Du ska inte nervärdera dig ang att göra en boken. Det du skriver här och fotar är ju ett fantastiskt underlag för din bok..Behöver inte kompliceras till mer. 🙂 Kram

 14. Lena Samuelsson skriver:

  Hej ! Fint skrivet som vanligt , du kan värkligen använda orden på rätt sätt…… Jag ser din Mamma för mitt inre ….. Ge henne en kram från mig 🙂 . Bild nr 10 och sedan bild nr 2 faller mig bäst i smaken 🙂 Alla är fina fast de är bäst . Kram

  • mariayarri skriver:

   Ska till absolut krama om mamma från dig … Jag vet ju hur mycket hon och Kalle tycker om dig …
   Tycker också om de bilderna men även den första samt den med grinden … Mamma var med mig när jag tog de här bilderna … Och hon var som dig … Livrädd för att nån bil skulle köra på eller över oss 😉 …
   // Kram Maria 🙂

   • Lena Samuelsson skriver:

    Det klart du får ge Kallen en också 😉 . Ja det skulle ju vara synd att bli överkörd och stackars kameran 😉 Kram igen och ha en bra dag.

 15. norrskensfoto skriver:

  Tankvärda ord Maria…. Svårt även för närstående. Visst borde det ordnas en insamling för forskningen inom detta område, håller med dig om det.
  Fantastiska bilder!

  • mariayarri skriver:

   Tack ! Ja, det är verkligen en grym sjukdom … Men jag lär mig mycket av mamma, inte minst om hur jag måste förändra mitt sätt att bemöta henne nu … Det är ju liksom inte som förr …
   Vissa av bilderna är jag mycket nöjd med … Det är alltid svårt att hitta passande bilder just till inläggen som handlar om mammas sjukdom … // Maria 🙂

 16. Eva A skriver:

  Maria!
  Som vanligt är det fantastiskt att läsa och se dina bilder. Visst är det härligt att det finns ljusglimtar och fina minnen att plocka fram. Din blogg är kanske ett frö till en gala så småningom. Fortsätt att dela dina tankar. Kram

  • mariayarri skriver:

   Hej Eva ! …
   Vad roligt att höra ifrån dig och minst lika roligt att du uppskattar det jag skriver …
   Jag har verkligen fått lära mig att ta vara på de ljusa stunderna … Svårt i början men ju längre man kommer på den här ” anhörigresan ” blir det på nåt vis enklare …

   Ha nu en skön ledig helg … Antar ni har mängder med snö i den norra länsändan ? …
   // Kram Maria

 17. Clowie skriver:

  It must be very difficult and worrying for you.
  Your photographs are beautiful.

 18. Leya skriver:

  Maria! Tack så oändligt mycket för den fantastiska vistelsen hos er! Hoppas du inte tog ut dig alldeles för min skull! Jag kan inte nog säga hur underbart jag hade det – och hoppas att du också hade kul! Jag har redan börjat planera för att du kommer nästa vår om inte före!

  När jag funderade över eventuell bok, tänkte jag på några av mina följare som har tagit ut avsnitt ur sin blogg och gjort till en bok – vad jag förstår inga redigeringar precis. De använde något som heter Blurb. Jag var inne och tittade och vad jag kan förstå kostar det ingenting!
  http://www.blurb.com/blog-book Kolla länken! Jag funderar på att försöka. Det är Gallivanta och jag tror Amy? Inte säker där. ..Men de är mycket nöjda och ska göra fler böcker! De första sex månadernas blogganden hade någon lagt i bok! Värt en koll?

  • mariayarri skriver:

   Hej !

   Det var så roligt att ha dig på besök … Och att få visa upp lite sevärdheter härifrån … Men jag är fortfarande irriterad över att vintern inte var som den brukar …
   Slaskvädret fortsätter … Deprimerande …
   Alla är väl glad för att våren närmar sig men jag vill ha vårvinter först … Och den går vi miste om nu med detta töväder…

   Ska kolla på länken som du skickade … Absolut värt en närmare koll ! … // Maria 🙂

 19. Per skriver:

  Dina ord griper tag i mig, känner med dig.
  En fin serie bilder har du tagit också.
  /Per

  • mariayarri skriver:

   Hej Per ! … Det känns bra att du tycker det jag skriver är förståeligt … Ämnet som sådant är svårt att skriva om … Men viktigt, i vart fall för mig …
   Roligt att du vill följa min blogg 🙂 …
   Tack också för ditt beröm av mina bilder, det blev jag glad över … // Maria 🙂

 20. vastlycurious.com skriver:

  What a beautiful post and Blog! Leya sent me here and I am so glad she did! It is always wonderful when fellow bloggers meet !

  • mariayarri skriver:

   Hi! … Welcome to my blog … And I hope that you will find it interesting and joy full, reading my blog … And that you will appreciate Yarris thoughts in his part of our blog …

   Ann-Christin is a fantastic and very special person which i´m very glad to finally have met … And she really show how kind she is … By put in a link to my blog in her own blog …
   // Maria 🙂

 21. Amy skriver:

  About one of three Swedes, that is astonishing! Enjoy the beautiful photos!

  • mariayarri skriver:

   Hi Amy and welcome to my blog ! …
   Yes it´s a astonishing number … And scary …
   Glad you appreciate my photos … They were taken a cold day this winter … // Maria 🙂

 22. Gallivanta skriver:

  A very important, lovely and loving post, Maria, beautifully illustrated with your photos. I also give a monthly contribution to research in our country. It is vitally important research. Our brain researchers in New Zealand have done a lot of collaborative research with your Swedish scientists.

  • mariayarri skriver:

   Hi and welcome to my blog ! … It make me glad to see that there is people giving money for brain research … Our brain is, so to speak the most important area in our body …
   And if people give just a little contribution to our scientists around the world … I´m sure that it will be a big help …
   Thank you for your so kind words of my photos! … // Maria 🙂

 23. Madhu skriver:

  A beautiful and touching post. I am so glad Ann Christine led me to your wonderful blog too.

  • mariayarri skriver:

   Thank you Madhu for your so kind words ! …And welcome to mine and Yarris blogg … I do hope that you are going to find our blog readable … My english skills isn´t the best there is … But I live after the motto ; learning by doing 😉 … Maria 🙂

 24. Like Madhu, I came here via Ann Christine and am following you. And what a treat to see your stunning winter photographs, over which I poured. Your story about Alzheimer’s and your Mother is an excellent way to increase awareness about this disease. I admire your strength and dedication.

  • mariayarri skriver:

   I´m so glad that you appreciate my blog 🙂 … And you are so welcome! …
   I haven´t got the time yet to pop in to your blog because of my work … But next week i will have more spare time …

   Thank you so much for your kind and supporting words, it means a lot ! … // Maria 🙂

 25. Jag skriver:

  Oerhört vackra bilder och en mycket berörande text, Maria. Blir glad över att läsa att din mor var med dig när du tog bilderna. Det är en lång och svår resa man gör som anhörig med den som är dement och det gäller verkligen att ta vara på stunderna tillsammans. Jag tänker på hallucinationerna som du nämner. Mamma hade en period då hon såg hundar överallt. Jag har förstått att hallucinationer är vanliga när man har hennes typ av demens, Lewy body-demens, som är som att ha Alzheimer och Parkinson samtidigt. Har din mamma fått en Alzheimerdiagnos?

  Sen ser jag att du är ledsen över att snön försvinner för fort. Jag håller med, hos oss i Mellansverige kändes det som om vi blev snuvade på vintern, snön kom och försvann och nu är det visst vår. Den där tiden då solen lyser på snön älskar jag som gammal norrlänning och det är inte ofta vi upplever den här nere. Förra året var det så och det var underbart!

  • mariayarri skriver:

   Ja min mamma är diagnostiserad med Alzheimer sedan December – 2012 …
   Tråkigt att läsa att din mamma har Lewy body … En minst lika svår diagnos att få … Men det gäller som sagt att ta vara på de stunder man får ändå …

   Här har det varit +10 grader idag … Det är verkligen nåt knas med klimatet nu … Jag har längtat efter vårvintern … Men den är bara att glömma … // Maria 🙂

   • Jag skriver:

    Ja, det är en svår sjukdom, drabbar både kropp och själ. För mamma har det inneburit att hon snabbt hamnade i rullstol med helt förstelnade ben, hon som alltid sprang och även ena armen är obrukbar. Musik, mat och promenader är det hon kan uppskatta nu, men hon blir så fort trött.

   • mariayarri skriver:

    Det måste vara svårt att se sin mamma genomgå den förvandling som hon gör nu … Men jag blir glad då jag läser att det ändå går att hitta saker som hon fortfarande kan uppskatta …
    Min pappa hade en vaskulär demens då han levde … Och musik var något han uppskattade ända till slutet …
    Tröttheten som du skriver om känner jag också igen … // Maria 🙂

 26. Tammy skriver:

  Så vackra bilder och så vacker text. Jag berörs massor..!

  • mariayarri skriver:

   Tack Tammy ! … Så snällt skrivet av dig … Jag uppskattar det verkligen … Särskilt som jag vet vilken oerhört skicklig fotograf du är … Och din text fångar alltid mitt intresse och gör att jag vill läsa mer … // Maria 🙂

 27. Alzheimer´s is perhaps the cruelest disease there is, especially for the ones that watch the decline. I saved your blog with these stunning photos of the sun setting slowly to come back again and comment as I was profoundly affected by this illness as well. I am so sorry you are watching this happen to your mother. Remember all the good things she taught you Maria. Hugs.

  • mariayarri skriver:

   Alzheimer´s is indeed a cruel disease … Some days, my mother is still aware of her situation and that Alzheimer´s is taken over her mind more and more …
   This week i had mother and Kalle for dinner … We had a great time together … I´m so glad that we still can have moments like this … I really treasure them …
   Thanks for your kind words ! … Hugs to you too ! … // Maria 🙂

 28. susaboet skriver:

  Dina bilder är oerhört vackra…och dina ord griper verkligen tag… Bilderna förstärker på något sätt skörheten i livet..
  Min mamma drabbades av demens efter en stroke. Varje människa är unik och man kan inte riktigt jämföra, men jag känner igen så mycket av det Du skriver. Sjukdomen är fruktansvärd – och fruktansvärt är det att som närstående se hur personligheten förändras så..
  Din mamma har tur som har Dig!
  Stor kram! / Susanne

  • mariayarri skriver:

   Tack för ditt beröm av min text ! … Och även valet av mina bilder …
   Så tråkigt att läsa att din mamma också drabbats av demens … Och viss känner man igen sig ändå även om vi människor är unika …
   Min pappa hade som din mamma en vaskulär demens … Och han var anledningen till att jag en gång började att skriva den här bloggen …
   Nu dog han för snart 1 år sedan … Och i och med det så har jag inte orkat att skriva mer om honom … Men det kanske kommer … Lite längre fram …

   Stort tack för att du skrev ner en kommentar , det uppskattar jag mycket ! … // Maria 🙂

   • susaboet skriver:

    Förstår att Du inte orkat skriva om Din pappa… än… Det är fruktansvärt när båda ens föräldrar drabbas och när man förlorar någon älskad.
    Jag har fortfarande svårt att skriva om mina föräldrar som båda dog under samma år.
    Din blogg är fantastikt fin – Dina ord berör djupt…Och Dina bilder är så vackra…
    Jag njuter av att titta på dem… /Susanne

   • mariayarri skriver:

    Tack ! … Vad otroligt snällt sagt av dig ! … // Maria 🙂

 29. My father died of complications due to Alzheimer’s disease…several years ago.
  I wrote something about it then.
  http://storieswithnobooks.com/2012/07/31/love-is-stronger-than-alzheimers-disease/
  It is a sad thing watching memories and abilities fade away.
  Much love Maria……

  • mariayarri skriver:

   Hi Mary ! … Welcome to my blog and thank you for sharing what you written about your father … It really touched me …
   It is so sad, watching Alzheimer take over more and more of the parent´s personality … And not be able to do anything that could heal them again …
   Thank you so much for your warm comment ! … // Maria 🙂

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s